Buitenschoolse opvang

In het menu hierboven kunt u onder BSO de betreffende locaties aanklikken. Daar is locatiespecifieke informatie te vinden.

Buitenschoolse opvang
De Buitenschoolse Opvang (BSO) biedt opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar (of tot het moment dat zij de basisschool verlaten) buiten de schooltijden en in vakanties. Op de meeste locaties bieden wij, naast opvang na schooltijd en in vakanties, ook voorschoolse opvang (VSO) aan. Dat laatste wil zeggen dat uw kind er ook voor schooltijd bij ons terecht kan. Het belangrijkste uitgangspunt van buitenschoolse opvang is dat het om vrije tijd van de kinderen gaat. De kinderen kiezen zelf hoe ze die tijd willen invullen. De begeleiding biedt daarbij activiteiten aan die aansluiten bij de leeftijd en interesse van het kind. Het gezamenlijk na schooltijd iets drinken en/of eten, waarbij de kinderen hun verhalen kwijt kunnen, is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvang.

Vakanties bij de buitenschoolse opvang
De vakantieweken hebben een ander karakter dan de ‘gewone’ schoolweken. In de vakantie is het rustiger bij de buitenschoolse opvang; soms worden er groepen/locaties samengevoegd. Meer nog dan tijdens de schoolweken worden er in de vakantie activiteiten aangeboden. Zo heeft elke vakantie op de buitenschoolse opvang weer een leuk thema, in de zomer worden er bijvoorbeeld uitstapjes georganiseerd en bij het eten is er vaak iets lekkers. Kortom, er wordt naar gestreefd dat er ook bij de buitenschoolse opvang een vakantiegevoel heerst. Bij kleine opvanglocaties kan het zijn dat, als er weinig kinderen zijn in schoolvakanties, de groepen samengevoegd worden en opgevangen worden op een van de andere locaties. U wordt hiervan natuurlijk altijd op de hoogte gebracht. Omdat de openingstijden in de vakanties anders zijn dan tijdens de reguliere schoolweken dient u bij de keuze voor een 51 weken of 48 weken pakket ook een keuze te maken in de opvangtijden tijdens de vakanties.

Bijzondere openingstijden buitenschoolse opvang
Tijdens schoolvakanties is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend. Ook tijdens margedagen (dat wil zeggen bijzondere sluitingsdagen van een school, bijvoorbeeld in verband met een personeelsdag) kan uw kind bij de buitenschoolse opvang van Kidscasa terecht. Wij zijn echter niet vanzelfsprekend van alle margedagen op de scholen op de hoogte. U kunt deze data doorgeven aan de groepsleiding van de buitenschoolse opvang. Wilt u bovendien tijdig uw planning voor de vakantie doorgeven aan de leiding van de buitenschoolse opvang, zodat wij een goede indeling kunnen maken tijdens de vakanties.

Vervoer bij de buitenschoolse opvang
Wanneer de school dichtbij is, gaan de kinderen onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers naar de buitenschoolse opvang en eventueel weer terug naar school als het voorschoolse opvang betreft. Dit kan lopend, met de fiets, met de auto, met taxi-busjes of in de elektrische bakfiets of elektrische bolderkar zijn.
Wanneer u daarvoor middels het tekenen van een ‘zelfstandigheidscontract’ toestemming voor heeft gegeven, verwachten wij dat uw kind zelf lopend of op de fiets naar de buitenschoolse opvang komt en ook zelfstandig naar huis, sportclubs of activiteiten gaat. U kunt voor een (plotselinge) wijziging altijd bellen. Als we telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Het vervoer van de school naar de buitenschoolse opvang zit bij de prijs inbegrepen als de school waarvan het kind opgehaald wordt zich bevindt binnen een straal van 2 kilometer rond de buitenschoolse opvanglocatie. Als de school meer dan 2 kilometer verwijderd is van de buitenschoolse opvanglocatie kunnen kinderen wel geplaatst worden maar moeten ouders zelf voor het vervoer zorgen.

Vriendjes en vriendinnetjes
In overleg met de leiding en wanneer daarvoor ruimte en gelegenheid is, kan uw kind een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de buitenschoolse opvang. Vooral wanneer uw kind net op de buitenschoolse opvang is geplaatst, kan het fijn zijn om af en toe een bekend en vertrouwd iemand mee te nemen.

Rondleiding
Mocht u een locatie willen bezichtigen dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie. De locatiemanager maakt graag een afspraak met u om de locatie te laten zien.

Intakegesprek
Enige tijd voordat de plaatsing ingaat, worden ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen onder meer de volgende punten aan de orde komen:

Wat is de visie op opvoeding?
• Wat zijn de wensen op het gebied van kinderopvang?
• Wat vinden ouders belangrijk voor hun kind?
• Heeft het kind specifieke gewoontes of gedragingen?

Het intakegesprek wordt gecombineerd met een bezoek aan de groep waarin het kind geplaatst is. Hierbij kunt u vanzelfsprekend kennismaken met de groepsleiding.

Wenperiode
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op de buitenschoolse opvang. Bij de buitenschoolse opvang vindt er bij de start van de opvang een korte ‘wenperiode’ plaats. We proberen de overgang van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang voor zowel kinderen als ouders zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden.

Contact met ouders
Voor de afstemming van de opvoeding thuis en op de buitenschoolse opvang vinden wij een goed contact met de ouders van groot belang. We willen u graag vertellen wat er op de opvang is gebeurd en horen graag van u of er thuis nog dingen zijn gebeurd die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op de opvang. Veel van deze informatie kan worden gedeeld via het ouderportaal, waarin naast groepsberichten, ook persoonlijke berichten kunnen worden verstuurd. Deze berichten zijn alleen tussen u en de groepsleiding. Daarnaast kan er natuurlijk overlegd worden tijdens het brengen en halen. U kunt altijd de pedagogisch medewerkers altijd aanschieten voor een kort gesprekje. Wanneer u een uitvoeriger gesprek wilt over uw kind is het verstandig om een afspraak te maken. Wanneer iemand anders dan uzelf het kind ophaalt, dient u hiervoor uw toestemming te geven. Zonder deze nadrukkelijke toestemming geven wij uw kind niet aan anderen mee.

Evaluatie
Naast de informele contacten is er het ‘zes tot acht wekengesprek’. Dit is een evaluatie van de gang van zaken tijdens de eerste zes a acht weken van de opvang. Tevens is er de jaarlijkse evaluatie /oudergesprek met de groepsleidster. Aan de hand van een ingevulde vragenlijst komen alle zaken rond de opvang van uw kind aan bod.

Ouderavonden
Op de ouderavonden, die jaarlijks worden georganiseerd, komen allerlei zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan de orde. Soms wordt iemand van ‘buitenaf’ uitgenodigd om over een bepaald thema een avond te vullen. U kunt daarbij denken aan ‘eten’, ‘slapen’, ‘angst bij kinderen’, enz.
Ook kunnen er ouderavonden per groep zijn waarop de pedagogisch medewerkers vertellen over de specifieke gang van zaken in de betreffende groep.

Eten en drinken
Eten (tussen de middag) en drinken (ook na schooltijd) wordt door de buitenschoolse opvang verstrekt. Wanneer uw kind een afwijkend voedingspatroon heeft of dieet producten gebruikt, wordt u verzocht deze mee te geven.
Als uw kind jarig is (geweest), mag het vanzelfsprekend bij de opvang trakteren. We stellen het op prijs als u uw kind geen snoep of andere zoetigheid meegeeft.

Ziekte
Wanneer uw kind ziek is, kan het helaas de buitenschoolse opvang niet bezoeken. Een ziek kind heeft veel aandacht, rust en verzorging nodig. Die extra aandacht kan op de buitenschoolse opvang niet altijd geboden worden. Daarnaast kan een ziek kind gemakkelijk andere kinderen besmetten. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD. Wanneer er een besmettelijke ziekte in het gezin heerst, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk, zodat we er tijdig op kunnen anticiperen. Als uw kind overdag ziek wordt, zullen we contact met u opnemen om te overleggen of het kind naar huis gaat of niet. Indien de groepsleiding het nodig acht, wordt u zeer dringend verzocht uw kind op te (laten) halen. Doorslaggevend is hierbij de mate van welbevinden van het kind.

Inentingen
We gaan er vanuit dat uw kind het reguliere inentingsprogramma volgt. Indien dit niet het geval is kunt u dit bij de intake doorgeven. Om te weten wanneer uw kind een inenting heeft gehad vragen we u een kopie van het inentingsbewijs in te leveren.

Labelen eigendommen
Om kwijtraken van persoonlijke eigendommen te voorkomen, raden wij u aan speelgoed, knuffels, tassen en kleding te merken.