Kinderdagverblijven

In het menu hierboven kunt u onder KDV de betreffende locaties aanklikken. Daar is locatiespecifieke informatie te vinden.

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf (KDV) biedt vijf dagen per week opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is volledig ingesteld op de verzorging en het spel van jonge kinderen. Dat betekent dat de ruimtes en het interieur volgens landelijk geldende normen zijn ingericht en aangepast aan de behoeften van kinderen. De groepsruimte is huiselijk ingericht met slaapkamers waar kinderen rustig kunnen slapen. Op een aantal locaties maken we ook gebruik van slaaphuisjes buiten.
Het kinderdagverblijf kent twee vormen van groepssamenstelling: de horizontale groep en de verticale groep.
Bij de horizontale groepsopbouw worden kinderen van één bepaalde leeftijdscategorie opgevangen. Zo is er een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep. Bij de verticale groepsopbouw vormen kinderen van 0 tot 4 jaar één groep. Op een aantal locaties werken het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal nauw samen. Dit kan variëren van gezamenlijk activiteiten aanbieden tot een geïntegreerde opvang van beide opvangvormen in een groep.

Rondleiding
Mocht u een locatie willen bezichtigen dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie.
De locatiemanager zal met u een afspraak maken om de locatie te kunnen bezichtigen.

Intakegesprek
Enige tijd voordat de plaatsing ingaat, worden ouders door de mentor van uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek zullen onder meer de volgende punten aan de orde komen:

Wat is de visie op opvoeding?
Wat zijn de wensen op het gebied van kinderopvang?
Wat vinden ouders belangrijk voor hun kind?
Heeft uw kind specifieke gewoontes of gedragingen?

Het intakegesprek wordt gecombineerd met een bezoek aan de groep waarin het kind geplaatst is. Hierbij kunt u vanzelfsprekend kennismaken met de groepsleiding.

Wenperiode
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op de kinderopvang. Bij het kinderdagverblijf vindt er bij de start van de opvang een korte ‘wenperiode’ plaats. We proberen de overgang naar het kinderdagverblijf voor zowel kinderen als ouders zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden.

Contact met ouders
Voor de afstemming van de opvoeding thuis en op het kinderdagverblijf vinden wij een goed contact met de ouders van groot belang. We willen u graag vertellen wat er op de opvang is gebeurd en horen graag van u of er thuis nog dingen zijn gebeurd die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op de opvang. Veel van deze informatie kan worden overgedragen tijdens het brengen en halen. In ons ouderportaal kunt u dagelijks ook lezen wat uw kind op de opvang beleeft, vaak geïllustreerd met foto’s. Wanneer u een uitvoeriger gesprek wilt over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de mentor van uw kind.
Wanneer iemand anders dan uzelf het kind ophaalt, dient u hiervoor in het ouderportaal eerst toestemming te geven. Zonder deze nadrukkelijke toestemming geven wij uw kind niet aan anderen mee.

Evaluatie
Naast de informele contacten is er het ‘zes tot acht wekengesprek’. Dit is een evaluatie van de gang van zaken tijdens de eerste zes à acht weken van de opvang. Tevens is er het jaarlijkse oudergesprek met de mentor van uw kind. . Aan de hand van ons kind-volgsysteem bespreken we de ontwikkeling van uw kind en uw ervaringen met de opvang.

Ouderavonden
Op de ouderavonden, die jaarlijks worden georganiseerd, komen allerlei zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf aan de orde. Soms wordt iemand van ‘buitenaf’ uitgenodigd om over een bepaald thema een avond te vullen. U kunt daarbij denken aan ‘eten’, ‘slapen’, ‘angst bij kinderen’, enz.
Ook kunnen er ouderavonden per groep zijn waarop de pedagogisch medewerkers vertellen over de specifieke gang van zaken in de betreffende groep.

Openingstijden
Alle locaties zijn geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op verzoek is vervroegde opvang (vanaf 6.30 uur of 7.00 uur) of verlengde opvang (tot 18.30 uur of 19.00 uur) mogelijk.
De exacte openingstijden van de buitenschoolse opvang hangen natuurlijk af van de schooltijden en kan daardoor per locatie verschillen.

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: