Peuterspeelgroep

In het menu hierboven kunt u onder PSG de betreffende locaties aanklikken. Daar is locatiespecifieke informatie te vinden.

Wat is de peuterspeelgroep?

De peuterspeelgroep is een ‘dichtbij-huis-voorziening’ waar peuters tussen 2 en 4 jaar onder deskundige begeleiding enkele dagdelen per week met leeftijdgenootjes kunnen spelen. De peuterspeelgroep biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen zonder dwang en schoolse elementen. De groepsgrootte is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de locaties. Dit varieert tussen de 14 en 16 kinderen per groep. Alle speelgroepen voldoen aan de kwaliteitseisen die van overheidswege zijn gesteld. Deze eisen hebben o.a. betrekking op de groepsgrootte, kwalificatie van personeel, vier-ogenprincipe, veiligheid en hygiëne.

Pedagogische uitgangspunten
De pedagogische uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid van Kidscasa. Kernpunt hierin is dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen volgens zijn of haar eigen mogelijkheden. Respect voor de eigen identiteit van het kind en een veilige omgeving zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Het accent ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling maar ook motorische en cognitieve aspecten krijgen aandacht. Vrij spelen neemt een belangrijke plaats op de peuterspeelgroep in. Uitgangspunt is daarbij dat een uitnodigende omgeving met voldoende afwisseling in activiteiten, werkvormen en materialen het kind in zijn/haar ontwikkeling steunt. Naast vrij spel vinden meer gestructureerde activiteiten plaats, zodat het kind ook op andere gebieden geprikkeld wordt.
Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de groep en is terug te vinden op onze website.

Pedagogisch medewerkers
Iedere groep die groter is dan 8 kinderen wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. Wij werken met een vier-ogenprincipe; dit houdt in dat de beroepskrachten, of stagiaires de werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Alle medewerkers op de peuterspeelgroepen hebben een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overlegd en vallen onder de continue screening van justitie. Ook stagiaires die stage lopen, langer dan een periode van 60 uur kunnen daar alleen voor in aanmerking komen met een geldige VOG-verklaring.

VVE-locaties
Peuterspeelgroepen De Hummelkoel in Norg, ’t Drempeltje in Nieuw-Roden, de Tandem in Roden, het Valkhof in Roden en de Groene Kameleon in Peize zijn zogenaamde VVE-locaties (VVE = Vroeg- en Voorschoolse Educatie). VVE is een verzamelnaam voor methodes en programma’s die vooral gericht zijn op de (taal-) ontwikkeling van kinderen. Binnen de gemeente Noordenveld wordt gebruik gemaakt van de methode Piramide.
Het doel is dat alle kinderen met een risico op achterstand in taal en/of ontwikkeling de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een VVE-programma. Om in aanmerking te komen voor een plaatsing in een VVE-groep (4 dagdelen per week) is een verwijzing van de jeugdverpleegkundige van het CJG nodig. Bij aanvang van de plaatsing in de VVE groep zal door de logopediste een klein onderzoekje naar de woordenschat van het kind gehouden worden. In groep 1 wordt dit herhaald om het effect te meten.

Piramide
Op alle peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven binnen de gemeente Noordenveld wordt met Piramide gewerkt. Steeds meer thema’s worden op de Piramide-manier uitgewerkt. De pedagogisch medewerkers kunnen u daarover meer vertellen. Jaarlijks volgen alle pedagogisch medewerkers borgingsbijeenkomsten Piramide om zo de kennis up-to-date te houden.

Aanmelding en plaatsing
Vanaf 1 jaar kunnen peuters opgegeven worden bij de afdeling planning. Na het insturen van het inschrijfformulier via de website wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen kunnen vanaf hun tweede jaar geplaatst worden en ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht via de mail.

Kennismaking met de peuterspeelgroep: wennen
De beginperiode op de peuterspeelgroep kan voor kinderen een grote stap zijn. Sommige kinderen hebben echt een wenperiode nodig, omdat het voor hen voor het “eerst” is dat ze het veilige beschermde wereldje van thuis verlaten. De pedagogisch medewerker zal hier alert op zijn; meegaan met de peuter in het proces van vertrouwen krijgen in de ander en het loslaten van de ouder/verzorger. Soms begrijpt het kind niet wat er gaat gebeuren als het voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Enige voorbereiding is gewenst. Thuis kan verteld worden dat de peuterspeelgroep leuk is, dat er andere kinderen zijn om mee te spelen en dat er speelgoed is.
De uitnodiging is per locatie verschillend. Er wordt of een uitnodigingskaartje gestuurd of telefonisch contact opgenomen om een afspraak te maken. Ouder en kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. Deze vindt plaats op de peuterspeelgroep, meestal tussen 9 en half 10 of een half uur aan het eind van de morgen/middag. Dit is afhankelijk van de pedagogisch medewerker, groep en overleg met ouder. Tijdens deze kennismaking is er gelegenheid om rond te kijken en al wat mee te spelen. Ouders krijgen aanvullende informatie en er kan informatie worden uitgewisseld.
Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben vooral in het begin geen idee wat het betekent als er gezegd wordt: “ik kom je straks weer ophalen”. Daarom volgen we op de peuterspeelgroep een gestructureerde dagindeling. Regelmatig terugkerende elementen (vrij spel, de kring, een activiteit, eten en drinken) geven herkenbaarheid en daarmee wordt “ straks” verduidelijkt. Na bijvoorbeeld het eten en drinken is het moment van “straks” aangebroken en komen de “ophalers” weer. Deze dagindeling geeft de peuters houvast. Op de peuterspeelgroep wordt gebruik gemaakt van dagritme–kaarten. Door middel van een knijper geeft de pedagogisch medewerker aan op welk moment van de dag we bezig zijn.Soms komt het voor dat een kind niet naar de peuterspeelgroep wil. Het kan zijn dat het kind langere tijd nodig heeft om te wennen en dat het hem/haar goed doet om samen met een ouder de peuterspeelgroep een paar keer te bezoeken. Een enkele keer is het verstandig om het bezoeken van de peuterspeelgroep nog een paar maanden uit te stellen. Als het kind de peuterspeelgroep al bezoekt, is er soms sprake van een terugval. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Er kan thuis of in de peuterspeelgroep iets gebeurd zijn dat hem/haar dwarszit. Overleg met de pedagogisch medewerker is dan zeker raadzaam.
Is de peuter eenmaal gewend, dan bestaat er dagelijks de mogelijkheid bij het brengen om samen met het kind even iets te doen: een puzzel maken, een boekje lezen, even met Duplo spelen. Op die manier wordt de overgang van thuis naar de peuterspeelgroep vergemakkelijkt. Vanzelfsprekend is het dan ook mogelijk om een (kort) praatje met de pedagogisch medewerker of met andere ouders te maken. Dit contactmoment is natuurlijk ook mogelijk bij het ophalen van uw kind.

Afmelding
Uw kind wordt geplaatst op de peuterspeelgroep totdat uw kind 4 jaar wordt dus u hoeft uw kind niet af te melden voor de peuterspeelgroep. Indien uw kind niet direct toegelaten kan worden op de basisschool, en de wachtlijst laat dit toe, dan kunt u verzoeken of uw kind langer kan blijven op de peuterspeelgroep. Dit geldt voor:
– peuters die 4 jaar worden in november en december;
– peuters die 4 jaar worden in de laatste 6 weken voor de zomervakantie.

Openingstijden
Een dagdeel op de peuterspeelgroep duurt ongeveer 2,75 uur; dit kan per peuterspeelgroep iets verschillen. Niet alle peuterspeelgroepen zijn alle dagen geopend; de dagdelen en combinaties staan op de website. Wanneer iemand anders dan de ouders het kind komt ophalen, moet dit van tevoren gemeld worden want uw kind wordt nooit zonder uw toestemming aan anderen meegegeven. Wanneer een kind een keer niet komt, wordt u verzocht hiervan de leidster op de hoogte te stellen.

Hoe ziet een dagdeel eruit?
Meestal wordt er gewerkt volgens een vaste indeling. Ieder dagdeel begint met vrij spel. Er kan gespeeld worden in de poppenhoek, bouwhoek, leeshoek en de puzzelhoek. Er zijn fietsjes, auto’s, stepjes, etc. Dit wordt gevolgd door een spelletje, waarna er samen gegeten en gedronken wordt. Daarna is het tijd voor een kringactiviteit, muziek, knutselen, gymnastiek of fantasiespel. Voordat de ouders komen, wordt er nog een verhaal verteld, voorgelezen of een rustig spelletje gedaan. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld.
Het programma bevat vaste, herkenbare momenten. Zo wordt voorafgaand aan het eten altijd hetzelfde liedje gezongen en worden er aan tafel hand- en vingerspelletjes gedaan. Na het eten gaan de peuters naar het toilet of worden ze verschoond. Als een kind geen zin heeft om aan bepaalde activiteiten mee te doen, dan hoeft dat ook niet. Meestal is het echter zo dat andere kinderen het kind stimuleren om mee te doen en dat het dan veel plezier heeft. Op alle peuterspeelgroepen wordt veelvuldig met thema’s gewerkt (zoals bijvoorbeeld: seizoenen, welkom, verkeer, kunst, kriebelbeestjes, ziek zijn, eten en drinken.) Liedjes, boeken en activiteiten worden aangepast aan het thema. De thema’s kunnen per peuterspeelgroep verschillend zijn.

Vakantieregeling
De peuterspeelgroep volgt de vakantieregeling voor het basisonderwijs Regio Noord (volgens Ministerie van OCW), zie de website van de gemeente Noordenveld www.gemeentenoordenveld.nl
Basisscholen kunnen daarnaast per school nog een aantal dagen zelf invullen, denk daarbij aan ijsvrij, vergaderdagen of bijvoorbeeld de Rodermarkt. Deze dagen gelden niet voor de peuterspeelgroepen.

Contact met ouders
De peuterspeelgroep is een aanvulling op de opvoeding thuis. Voor de ouders is daarom belangrijk te weten wat er in de groep gebeurt, terwijl het voor de leidsters van belang is om op de hoogte te zijn van relevante gebeurtenissen thuis. In een gesprekje tijdens het brengen en ophalen kan een en ander uitgewisseld worden. Vanzelfsprekend kan, indien daaraan behoefte is, altijd een afspraak worden gemaakt om iets nader te bespreken. Eén keer per jaar wordt meestal een ouderavond georganiseerd, waarop naast zakelijke punten inhoudelijke zaken aan de orde komen. Er is in principe op elke locatie een oudercommissie die bestaat uit een aantal ouders. Zij geven advies aan de locatiemanager en helpen bij het organiseren van activiteiten zoals ouderbijeenkomsten en pleinfeesten.

Klachtenreglement
Kidscasa hecht eraan ouders te betrekken bij de opvang van hun kinderen. Wanneer er iets is waar ouders het niet mee eens zijn, dan horen we dat natuurlijk graag zodat we kunnen werken aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Kidscasa Kinderopvang heeft een klachtenprocedure voor het omgaan met klachten. De volledige klachtenprocedure staat beschreven in het Klachtenreglement. Deze kunt u vinden op deze website.
Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de locatiemanager zich erover buigen. Indien er ook dan geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, kunt u uw klacht richten aan de directie. Weet u niet bij wie u terecht kunt met een specifieke klacht, neem dan even contact op met het Servicebureau. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht.

Externe klachtencommissie
Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht melden bij Het landelijk Klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meer informatie over de externe klachtencommissie kunt u vinden op https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Kosten
De kosten van de peuterspeelgroep zijn afhankelijk van uw inkomen. Werkende of studerende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen waarmee ze een deel van de kosten van de peuterspeelgroep terug kunnen krijgen. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u zien op www.toeslagen.nl. Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en dat met een inkomensverklaring van de Belastingdienst kunnen aantonen, betalen voor de peuterspeelgroepen alleen een ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Noordenveld. De rest betaalt de gemeente aan ons. De hoogte van de ouderbijdrage is dus ook afhankelijk van uw inkomen. Als u recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen dan kan uw kind zelfs helemaal gratis naar de peuterspeelgroep; u hoeft dan geen ouderbijdrage te betalen.

Foto’s
In onze contacten met de pers worden soms foto’s gemaakt voor kranten en ook maken we foto’s voor onze website en de Facebookpagina. Het kan voorkomen dat uw kind op zo’n foto staat. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan kunt u dit aangeven in het ouderportaal.

Signaleren
De eerste levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Mocht de pedagogisch medewerker het idee hebben dat uw kind extra aandacht of hulp nodig heeft dan zal dit met u besproken worden. In het kader van de afspraken rondom de zorgroute binnen de gemeente Noordenveld bezoekt de jeugdwijkverpleegkundige van het CJG ongeveer vier keer per jaar alle peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven in de gemeente Noordenveld. Ook de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt binnen deze zorgroute gehanteerd. De overgang van de peuterspeelgroep naar de basisschool is voor uw kind ook een grote stap. Hoe beter de overdracht en de samenwerking des te gemakkelijker is de stap van peuterspeelgroep naar basisschool.
In samenwerking met de gemeente Noordenveld, GGD, kinderopvang en het basisonderwijs wordt op alle peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven gebruik gemaakt van zogenaamde overdrachtslijsten (voorheen kijklijsten). Aan het eind van de peuterspeelgroep-periode wordt deze lijst door de pedagogisch medewerker ingevuld. Op deze lijst komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde: sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, speel-en leergedrag, taalontwikkeling en zelfredzaamheid. Deze overdrachtslijst wordt besproken met ouders en na het plaatsen van uw handtekening zal de lijst overgedragen worden aan de basisschool. Meer informatie over deze overdrachtslijst kunt u vinden op de website van de gemeente Noordenveld.

Praktische zaken

– Kleding
Praktische kleding waarin kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen en die niet te warm is, wordt aanbevolen. Klompjes en slippertje worden afgeraden, omdat deze gevaarlijk kunnen zijn op het klimrek.

– Zindelijkheid
Ook als het kind nog niet zindelijk is, kan het de peuterspeelgroep bezoeken. U hoeft geen luiers van huis mee te nemen want op de peuterspeelgroep zijn deze aanwezig. Wanneer uw kind bezig is zindelijk te worden, wordt hieraan vanzelfsprekend meegewerkt door de pedagogisch medewerkers. Gemakkelijke kleding, die de peuter zelf aan- en uit kan trekken, wordt dan aangeraden. Aangezien een ongelukje altijd mogelijk is, is het wel verstandig om extra kleding mee te geven.

– Eten en drinken
Zowel ‘s morgens als ‘s middags wordt een rustmoment ingelast, waarop iets gegeten en gedronken wordt. U hoeft dit ook niet mee te geven want het eten en drinken wordt door ons verstrekt conform het voedingsbeleid. Verjaardagen worden natuurlijk gevierd op de peuterspeelgroep. Daarbij mag getrakteerd worden.

– Ziekte
Als het kind ziek is, kan het natuurlijk niet naar de peuterspeelgroep. Het spelen in een groep zal het kind dan immers geen goed doen.

Logopedische zorg
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo. Het ene kind praat honderduit waar het andere alleen nog met klanken “praat”. Tussen het eerste en het zesde levensjaar leert uw kind ontzettend veel op het gebied van taal. Bij de meeste kinderen ontwikkelt dit zonder problemen, maar het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger of de leidster twijfels heeft of zich zorgen maakt over de taalontwikkeling van uw kind. De werkwijze preventieve logopedie in de Gemeente Noordenveld is per januari 2011 gewijzigd. In deze werkwijze worden op de peuterspeelgroep formulieren met betrekking tot taalontwikkeling ingevuld door leidsters in overleg met ouders/verzorgers of kan rechtstreeks, na overleg met of door de ouders, contact opgenomen worden met de logopediste. De logopediste heeft nauw contact met de leidsters van de peuterspeelzalen en komt regelmatig langs.
In overleg wordt besproken welke vervolgstappen eventueel nodig zijn. Er kan afgesproken worden dat de spontane taalontwikkeling afgewacht wordt en op een later tijdstip een controle-afspraak zal plaatsvinden. Ouders krijgen in dit geval tips waarmee zij thuis de taalontwikkeling kunnen stimuleren. Een mogelijkheid is ook dat wordt afgesproken dat nader onderzoek of professionele begeleiding nodig is.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura van der Weijde, logopediste bij de GGD Drenthe. Zij is bereikbaar via tel. 06 – 21 36 33 54 (graag inspreken want ze is regelmatig met screening bezig en kan dan niet direct opnemen) of l.vanderweijde@ggddrenthe.nl

Centrum Jeugd en Gezin Noordenveld
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. En als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Dan moet hulp of ondersteuning snel en effectief geboden worden. Het CJG: geeft alle informatie over opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving en:
– wil een inloop bieden voor vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien;
– wil op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen;
– kan de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meer leden van één gezin hulp (nodig) hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn;
– is ondersteunend naar beroepskrachten die werken met kinderen.

Het CJG is gevestigd op het Inwonersplein, Schoolstraat 50, 9301 KC Roden.
De medewerkers van het CJG zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur op nummer 050 317 65 09. Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag is er van 13.00 – 13.30 uur een inloopspreekuur CJG bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau heeft een eigen ingang aan de Raadhuisstraat 5 in Roden.
Uiteraard heeft het CJG ook een website met praktische en nuttige informatie: www.cjg-noordenveld.nl. Via deze website kunt u ook vragen stellen of contact zoeken met het CJG.
Het CJG heeft in overleg met alle samenwerkingspartners en het onderwijs Zorgroutes opgesteld. Daarin staat precies beschreven wanneer welke stappen gezet worden en wie daarbij betrokken zijn. Deze zorgroute voldoet aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken welke informatie doorgegeven mag worden aan derden. De ouders moeten daar toestemming voor geven. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan zonder toestemming overlegd worden met professionele hulpverleners. De zorgroutes kunt u vinden op de website van het CJG.

Meer weten?
Meer informatie wordt graag verstrekt door de afdeling planning op werkdagen van 8.30- 12.30 uur op tel. 050-5020244 (menu, toets voor algemene zaken) of via e-mail planning@kidscasa.nl

Namen en openingstijden van de peuterspeelgroepen

’t Beukenootje
Adres: Beukenlaan 2, 9821 PJ Oldekerk

’t Drempeltje (VVE-locatie)
Adres: Roderweg 86, 9311 PB Nieuw Roden

De Marke
Adres: Molenweg 1, 9301 JD Roden

Speel en Groei
Adres: Kerklaan 3, 9341 AV Veenhuizen

De Kameleon, Rode Groep
Adres: Esweg 2a, 9321 BN Peize

De Kameleon, Groene Groep (VVE- locatie)
Adres: Esweg 2a, 9321 BN Peize

De Hummelkoel (VVE-locatie)
Adres: Schoolstraat 3, 9331 AV Norg

De Boemerang
Adres: Hoofdstraat 21A, 9315 PA Roderwolde

De Tandem (VVE-locatie)
Adres: Klimop 2, 9301 PK Roden

Het Valkhof (VVE-locatie)

Adres: Schonauwen 2, 9301 SP Roden