Gastouderbureau

Gastouderopvang
Het Kidscasa Gastouderbureau (GOB) bemiddelt en adviseert bij de opvang van kinderen door gastouders. Dit gebeurt door passende koppelingen te realiseren tussen vraagouders en gastouders. Het gastouderbureau begeleidt de koppeling en de opvang, en geeft waar nodig advies over pedagogische en praktische zaken. Ook de administratieve afhandeling van de koppeling en de opvang loopt via het gastouderbureau.
Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouders thuis en is aan regels gebonden. Per gastouder kunnen maximaal zes kinderen tot 13 jaar tegelijkertijd worden opgevangen waarbij de eigen kinderen worden meegeteld. Daarmee is de gastouderopvang huiselijk en kleinschalig.
Naast kleinschaligheid is flexibiliteit een belangrijk kenmerk van de gastouderopvang. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de duur van de opvang. Deze kan variëren van een aantal uren tot enkele dagen per week. Gastouderopvang kan overdag, ’s avonds, ’s nachts, in het weekend, maar ook op wisselende dagen plaatsvinden. Een en ander hangt af van de afspraken die gemaakt worden bij de koppeling tussen vraag- en gastouder.
Opvang kan ook plaatsvinden in het huis van de vraagouder. Als de opvang op niet meer dan 3 dagen plaatsvindt kan gebruik gemaakt worden van de Regeling Dienstverlening aan Huis, waarbij de gastouder ongeacht het aantal kinderen het minimum loon ontvangt.

Aanmelding als vraagouder
Een informatiepakket met inschrijfformulier kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanvragen bij het Centraal Bureau of downloaden van de website. Het ingevulde inschrijfformulier kunt u vervolgens retourneren aan het Centraal Bureau. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt binnen een week een bevestiging van inschrijving, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk.
Het gastouderbureau probeert een koppeling te maken tussen vraag- en gastouder op basis van onder meer pedagogische visie, gezinssamenstelling en woonomgeving. De datum van inschrijving is geen criterium.

Intakegesprek vraagouder
Wanneer u zich heeft ingeschreven wordt er door de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau een afspraak bij u thuis gemaakt voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is een beeld te krijgen van uw wensen en verwachtingen met betrekking tot de opvang van uw kind en u een indruk te geven van Kidscasa.
Onderwerpen die bij het intakegesprek aan de orde zullen komen en waar u wellicht even over na wilt denken zijn onder meer opvoedkundige en praktische zaken als:
• opvoedingsideeën;
• gezinssamenstelling van de gastouder;
• aanwezigheid huisdieren;
• veiligheidsaspecten in huis;
• woonplaats of wijk.

Kennismaking
Wanneer het gastouderbureau denkt een passende koppeling te hebben gevonden, doen wij vraag- en gastouder een telefonische aanbieding. Als beide partijen wat zien in een kennismaking, wordt er door een medewerker van het gastouderbureau een kennismakingsbijeenkomst in het opvanghuis afgesproken. Op deze manier kan de vraagouder zien hoe de huiselijke situatie bij de gastouder is. Bij deze kennismaking zal worden gesproken over opvoedkundige ideeën en praktische zaken. Zo kan de basis worden gelegd voor een vertrouwensrelatie. De medewerker van het gastouderbureau is bij dit gesprek aanwezig.

Koppeling
Wanneer vraag- en gastouder positief ten opzichte van elkaar staan, zal een vervolgafspraak voor een koppelingsgesprek worden gemaakt. In dit gesprek worden de afspraken, zoals deze in het kennismakingsgesprek aan de orde zijn geweest, op papier gezet. Afspraken over opvangdagen en -uren worden in de ‘Overeenkomst van opdracht’ vastgelegd.
Deze overeenkomst wordt zowel door de gastouder als de vraagouder ondertekend. Ook afspraken over praktische zaken op het gebied van voeding, verzorging en vervoer worden op papier gezet en ondertekend.
Door het tekenen van deze formulieren wordt voorkomen dat er in de toekomst onduidelijkheid over de gemaakte afspraken kan gaan ontstaan.
De vraagouder dient een telefoonlijst in te vullen met daarop de nummers van de ouders, verzorgende instanties en eventueel van de school.
Ten slotte worden er in het koppelingsgesprek afspraken gemaakt over een wenperiode. Dit is zowel voor het kind als de vraag- en gastouder van groot belang.

Begeleiding en evaluatie
De evaluatie van de eerste periode van de gastouderopvang vindt na ongeveer twee maanden plaats. Een medewerker van het gastouderbureau neemt hiertoe het initiatief. Met de medewerker, de gast- en de vraagouder wordt besproken of alles naar wens verloopt; eventueel worden er afspraken bijgesteld.
Daarna vindt er jaarlijks een evaluatiegesprek plaats.
Als u vragen hebt, kunt u langskomen bij het gastouderbureau, bellen of een e-mail sturen. Indien zaken een uitvoerig gesprek nodig hebben, dan wordt er een afspraak bij u thuis gemaakt.

Koffieochtenden en thema-avonden
Voor gastouders worden regelmatig koffieochtenden georganiseerd. Deze ochtenden bieden u de mogelijkheid om met andere gastouders en een medewerker van het gastouderbureau van gedachten te wisselen of gewoon een gezellig praatje te maken.

Gastouder worden?
Als u gastouder bent, werkt u in uw eigen huis. Zo bent u thuis voor uw eigen gezin en kunt u kleine huishoudelijke taken gewoon blijven doen.
Omdat we continuïteit voor de kinderen belangrijk vinden, is het van belang dat u zich voor langere tijd als gastouder aan het gastouderbureau verbindt.
Als u gastouder wilt worden, kunt u bij het gastouderbureau een afspraak maken voor een intakegesprek bij u thuis. Een medewerker van het gastouderbureau komt dan bij u langs om een indruk te krijgen van de toekomstige gastouder en de huiselijke situatie. Bij het intakegesprek kunt u vertellen waarom u gastouder wilt worden. Vindt u het bijvoorbeeld leuk om voor een jonger kind te zorgen als uw eigen kinderen al groter zijn? Of ziet u gastouderschap als een verrijking voor het eigen gezin omdat uw kinderen er hierdoor een speelvriendje bij hebben? Ook kunt u vertellen wat u leuk vindt om te doen met kinderen. Verder zullen we u vragen naar uw voorkeuren wat betreft de leeftijd van het gastkind/de gastkinderen, hoeveel dagen per week u beschikbaar bent en of u op vaste of wisselende dagen wilt werken. We vinden het tevens van belang te weten wat uw huisgenoten vinden van uw plan om gastouder te worden. Ten slotte zullen we uw huis beoordelen op veiligheid, hygiëne en speel mogelijkheden.

Selectiecriteria voor gastouders
Kidscasa streeft naar kinderopvang van een hoge kwaliteit. Ook bij gastouderopvang willen we dat zowel pedagogische als praktische aspecten van de opvang goed geregeld zijn. Aan de hand van de volgende criteria wordt besloten een gastouder wel of niet in het bestand op te nemen.
De minimumleeftijd om gastouder te worden is 20 jaar. We vinden het belangrijk dat de gastouder op een verantwoorde wijze kinderen kan verzorgen en begeleiden in een warme en veilige omgeving. De gastouder moet een afgeronde, op kinderen gerichte opleiding (zie daarvoor de lijst met diploma’s voor gastouders) hebben, continuïteit en stabiliteit kunnen bieden en vooral plezier hebben in het omgaan met kinderen.

Omdat het werk als gastouder veel energie vergt, verwachten we dat u lichamelijk en geestelijk goed gezond bent en dat u beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. De gastouder moet zich ervan bewust zijn dat zij een deel van de opvoeding op zich neemt, maar dat de ouders uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen. Vanzelfsprekend dient de gastouder zorgvuldig met de privacy van de vraagouder om te gaan. Verder is het van belang dat het huis en het leefritme van de gastouder geschikt zijn voor gastouderopvang of hieraan aangepast kunnen worden. Als laatste criterium stellen we dat de gastouder bereid is om met het gastouderbureau samen te werken.
Voordat de gastouder in het bestand wordt opgenomen wordt een risico-inventarisatie (RIE) van de gastouderwoning gedaan.
Mochten er nog aanpassingen aan het huis van de gastouder gedaan moeten worden, zoals het beveiligen van stopcontacten, dan is de gastouder verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.